Notikumi

Pašvaldība līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu
22.06.2021
paziņojumi

Dobeles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Viena projekta īstenošanai pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 50% apmērā, bet ne vairāk par 10 000 EUR.
Projekta iesniedzējs var būt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mājas pārvaldīšanas tiesības nodevusi dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai ar līgumu pilnvarotai personai, kā arī vairākas mājas var vienoties par kopīga projekta iesniegšanu, ja robežojas mājām piesaistītie zemesgabali.

Iesniedzot projektu nepieciešams pievienot:

    mājas pārvaldīšanas līgumu;
    dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un ar to saistīto izdevumu apmaksu, nepieciešamo finanšu līdzekļu ieguves veidu;
    tāmi, kurā atspoguļoti veicamie darbi un to izmaksas;
    līgumu ar projekta īstenotāju;
    būvprojektu vai tam pielīdzināmu dokumentu (saskaņota labiekārtojuma skice uz aktuālas topogrāfiskas pamatnes, tehniskā shēma u.c.), ja nepieciešams.

Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, tās ir paredzētas iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

    būvprojekta vai tam pielīdzināma dokumenta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas;
    būvdarbu izmaksas;
    labiekārtojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;
    būvuzraudzības veikšanas izmaksas;
    nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar projektu, ja projekta iesniedzējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.
    

Uz līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja projekta īstenošanai jau ir saņemts līdzfinansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projektus vērtēs domes izveidota komisija, kura noteikumos noteiktajā kārtībā veiks projekta vērtēšanu un slēgs līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc projekta realizēšanas pašvaldībā iesniedzami dokumenti par izlietotajiem naudas līdzekļiem un apliecinājumi par darbu pabeigšanu. Komisija pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas izmaksā piešķirto līdzfinansējumu.

2021. gada 29. aprīlī Dobeles novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 8 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Saistošo noteikumu mērķis ir palīdzēt dzīvokļu īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi, tai skaitā vides pieejamību, kā arī transporta kustību un bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Saistošie noteikumi Nr. 8 ir pieejami šeit.>

Avots:Dobeles novada pašvaldība