Notikumi

Par ilgstošu prombūtni jāziņo mājas pārvaldniekam
25.03.2021
namsaimnieks

Uzņēmums aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri atrodas prombūtnē, izmantot MK noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 28. punktā noteikto. Tas paredz, ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, vai citai pilnvarotajai personai šajos noteiktumos minēto pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

Par iesniegumu tiek uzskatīts arī e-pasts, kas iesniegts pārvaldniekam.

Aicinām  nosūtīt iesniegumu par prombūtni uz  e-pasta adresi: abonenti@dobelesnamsaimnieks.lv vai papīra formātā ievietot SIA”DOBELES NAMSAIMNIEKS” pasta kastītē Zaļajā ielā 3, Dobelē.

Iesniegumā lūdzam norādīt sekojošo informāciju: Iesnieguma datums, adrese, dzīvokļa īpašnieka vārds un uzvārds, tālruņa numurs uz kuru zvanīt avārijas gadījumā.

Iesniegums ir derīgs 3 mēnešus, ja prombūtne turpinās ilgāk, tad par to jāinformē atkārtoti.

 

SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"