Notikumi

Izsole
19.06.2023
paziņojumi

SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
atklātā mutiskā izsolē 2023.gada 26.jūlijā, plkst. 17.00 Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar augšupejošu soli pārdos

dzīvokli Nr.50, Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā 57.1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 553/25619 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu 46460010053001 un zemes kadastra apzīmējumu 46460010053 par sākumcenu 7500,00 EUR, solis 250 EUR.

Dalībniekiem līdz 2023.gada 24.jūlijam SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Zaļā ielā 3, Dobelē, Dobeles novadā rakstveidā vai elektroniski [email protected] iesniedz pieteikumu un maksājumu kvītis par dalības maksas 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) un drošības naudas 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) samaksu SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” norēķinu AS SEB bankas kontā LV91UNLA0006000508407 vai AS Swedbankas kontā LV33HABA0551036350561.

Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023.gada 31.augusts. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” namu pārzini Gintu Vendeli - Rengu, zvanot 28305142.

Izsoles noteikumi

Līguma paraugs